Poskytování informací

Směrnice k zák. č. 106/99 Sb. k aplikaci zákona č.106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na Obecním úřadu Týnišťko.

Tato směrnice rámcově stanoví postup při podávání žádostí o informace žadatelem a postup jejich vyřizování Obecním úřadem Týnišťko(dále jen OÚ). Směrnice vychází ze zákona č. 106/99 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů a řídíse jeho ustanoveními.

I. Základní pojmy

1) Povinnými subjekty, které mají povinnost poskytovat informace ,vztahující se k jejich působnosti, jsou mimo jiné i orgány územní samosprávy - OÚ Týnišťko.

2) Žadatel je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace.

3) Zveřejněná informace je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná ve veřejné knihovně.

4) Doprovodná informace je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací.

II. Vlastní poskytování informací

5) OÚ poskytuje informace žadateli na základě jeho žádosti nebo zveřejněním. Povinnosti OÚ, jako povinného subjektu, v oblasti zveřejňování informací, jsou upraveny v § 5 zákona č. 106/99 Sb.

6) Směřuje-li žádost k poskytnutí již zveřejněné informace, může OÚ do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání této informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí této informace, OÚ tak učiní.

7) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Ústní žádosti bude přijímat každý zastupitel OÚ. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostatečnou, je třeba ji podat písemně. Písemné žádosti se budou přijímat na OÚ na formulářích tomu určených.

8) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel OÚ. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí již zveřejněné informace, se považuje za nové podání žádosti. Z každé žádosti musí být zřejmé, že je opravdu určena OÚ, kdo ji činí a adresa, na kterou má OÚ odpovědět. U žádosti prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. a žádost se odloží.

9) Příslušný pracovník posoudí obsah žádosti:

a) V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.

b) V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

c) Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění dle písm. a) tohoto bodu a to písemně nebo nahlédnutím do spisu vč. možnosti pořídit kopii anebo na paměťových médiích, je-li toto možné. Tento pracovník (funkcionář) pořídí o postupu při poskytování informace záznam.

10) Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

- Vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost.

- Vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti.

- Konzultace s jiným povinným subjektem (státní orgán apod.).

Žadatel o tomto musí být prokazatelně informován a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

III. Výjimky a omezení přístupu k informacím

1) Je-li požadovaná informace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, OÚ ji neposkytne.

2) Osobní údaje OÚ poskytne pouze se souhlasem subjektu údajů(fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují), citlivé údaje pak s jeho výslovným písemným souhlasem. Bez jeho souhlasu pak pouze v případech stanovených zákonem Parlamentu ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Osobním údajem je jakýkoliv údaj týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů je určený nebo určitelný, jestliže lze na základě osobních údajů zjistit jeho identitu. Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filosofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

3) Je-li požadovaná informace označena jako obchodní tajemství (§ 17zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů), OÚ ji neposkytne. OÚ neposkytne ani informaci o majetkových poměrech osoby, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění a nebo sociálním zabezpečení.

4) OÚ omezí poskytnutí informace, pokud:

a) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům OÚ

b) jde o novou informaci, vzniklou při přípravě rozhodnutí OÚ, platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.

5) OÚ informaci neposkytne, jestliže byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá a tato nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Všechna omezení práva na informace provede OÚ tak, že poskytne požadované informace vč. doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž je uplatněno zamezení nebo omezení přístupu k nim. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

IV. Rozhodnutí

1) Pokud OÚ žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy žádost odloží.

2) Rozhodnutí musí obsahovat označení OÚ, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka OÚ s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

3) Jestliže OÚ žádost neodložil a ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

4) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem dle ust. § 247 a násl. zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozd. předpisů.

V. Různé

1) OÚ vždy do 1. března zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací. Tato zpráva bude obsahovat:
- počet podaných žádostí o informace
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí
- opis podstatných částí každého rozsudku soudu
- výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů
- další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/99 Sb.

2) OÚ bude v souvislosti s poskytováním informací žádat po žadateli úhradu dle sazebníku úhrad, který je jednou ze zveřejňovaných informací dle bodu II/1 této Směrnice .. . Vydání vlastní informace je podmíněno zaplacením úhrady v plné výši. Úhrada je příjmem OÚ. Žadateli na jeho žádost OÚ potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů.

3) Originály všech písemností, které vzniknou v souvislosti s vyřizováním žádosti, jejím odložením, odmítnutím vč. případného následného odvolání a rozhodnutí o odvolání i záznam o postupu při poskytování informace vč. vlastní informace, budou do 3 pracovních dnů po skončení prací, spojených s vyřizováním žádosti, předány vedoucímu odboru sociálního a správního. Za toto odpovídá pracovník(funkcionář), který žádost vyřizoval.

VI. Závěrečná ustanovení

1) Při vyřizování žádostí se doporučuje spolupracovat s komisemi OÚ .

2) Zveřejňované informace, výroční zpráva a tato Směrnice budou vyvěšeny na úřední desce u prodejny potravin. Občané zde budou též informováni o prodloužení lhůt pro vyřizování žádostí v r. 2000 a 2001.

3) Zákon č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, je k nahlédnutí na OÚ.

4) Ustanovení bodů II/4, II/5, II/6, IV. a V/1 této Směrnice platí pouze pro žádosti podané písemně.

5) Tato Směrnice byla schválena obecním zastupitelstvem obce Týnišťko dne 15. 4. 2002 a nabývá účinnosti dnem 1.5. 2002.

6) Změny v návaznosti na zákon č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly provedeny k 1.6.2000.

Sazebník

A) Základní sazby
1) Informace poskytnutá ústně zdarma
2) Informace poskytnutá nahlédnutím do spisu zdarma
3) Informace psaná na psacím stroji nebo na počítači pracovníkem OÚ 20,- Kč za každou i započatou stranu A/4
4) Informace poskytnutá na DVD 20,- Kč
5) Informace poskytnutá jako fotokopie 2,- Kč za každou stranu A/4 (A/3 = 2x A/4)
6) Informace vypsaná z programu počítače přímo počítačem 4,- Kč za každou i započatou stranu A/4


B) Příplatky
1) Byla-li informace získána mimo budovu OÚ (okresní archiv, veřejná knihovna, státní archiv apod.), zvyšuje se základní sazba o prokazatelně vynaložené náklady na získání této informace (cestovné, telefonní poplatky, vyžádání zprávy apod.).
2) Požaduje-li žadatel zaslat informaci poštou, zvyšuje se základní sazba o poštovné. Zpráva se zasílá do vlastních rukou žadatele.

Další informace

Informace pro občany
1) Obecní úřad Týnišťko (dále jen OÚ) vznikl ze zákona - viz příslušná ustanovení zákona České národní rady č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání se na OÚ přijímají v úřadovně v úřední dny. Postup při jejich vyřizování se řídí především zákonem č. 71/67 Sb., o správním řízení, ve znění pozd. předpisů a vyhláškou
vlády Československé republiky č. 150/58 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Postup při vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem Parlamentu
České republiky č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím (aplikace na OÚ - viz Směrnice...). Rozhodnutí vydává OÚ.
Odvolání proti těmto rozhodnutím se podávají způsobem a ve lhůtě, uvedeným v "Poučení", které je nedílnou součástí každého rozhodnutí. Proti "Příkazu o uložení sankce" je možno podat odpor opět způsobem a ve lhůtě, uvedeným v "Poučení". Proti pokutě, uložené v blokovém řízení, se nelze odvolat. V odvolání (odporu) je třeba výslovně uvést, v čem spatřuje účastník řízení pochybení orgánu, který rozhodnutí (příkaz) vydal, případně navrhnout provedení dalších důkazů, odkázat na další svědky apod.

3) Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž OÚ jedná a rozhoduje, patří zejména tyto předpisy v platném znění:

* zákon Národního shromáždění č. 268/49 Sb., o matrikách
* zákon Národního shromáždění č. 55/50 Sb., o užívání a změně jména příjmení
* vyhláška Ministerstva vnitra č. 479/50 Ú.l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení
* zákon Národního shromáždění č. 75/57 Sb., o občanských průkazech
* vyhláška vlády Československé republiky č. 150/58 Ú.l. o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
* vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/61 Sb., o názvech obcí, o označování ulic a číslování domů
* zákon Národního shromáždění č. 94/63 Sb., o rodině
* zákon Národního shromáždění č. 97/63 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
* zákon Národního shromáždění č. 110/64 Sb., o telekomunikacích
* zákon Národního shromáždění č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu
* zákon Národního shromáždění č. 71/67 Sb., o správním řízení
* zákon Federálního shromáždění č. 138/73 Sb., o vodách
* zákon Federálního shromáždění č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
* vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/77 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
* zákon Federálního shromáždění č. 135/82 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
* vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/82 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
* zákon České národní rady č. 133/85 Sb., o požární ochraně
* zákon České národní rady č. 20/87 Sb., o státní památkové péči
* zákon České národní rady č. 114/88 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
* zákon České národní rady č. 37/89 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
* zákon Federálního shromáždění č. 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* zákon České národní rady č. 200/90 Sb., o přestupcích
* zákon České národní rady č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
* zákon České národní rady č. 367/90 Sb., o obcích
* nařízení vlády České republiky č. 475/90 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
* zákon České národní rady č. 564/90 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice
* zákon České národní rady č. 565/90 Sb., o místních poplatcích
* vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení azákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
* zákon Federálního shromáždění č. 309/91 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
* zákon Federálního shromáždění č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání
* zákon Federálního shromáždění č. 463/91 Sb., o životním minimu
* zákon České národní rady č. 482/91 Sb., o sociální potřebnosti
* zákon Federálního shromáždění č. 563/91 Sb., o účetnictví
* zákon České národní rady č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech
* zákon České národní rady č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
* zákon Federálního shromáždění č. 17/92 Sb., o životním prostředí
* zákon České národní rady č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny
* zákon Federálního shromáždění č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* nařízení vlády České republiky č. 253/92 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
* zákon Federálního shromáždění č. 256/92 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* zákon České národní rady č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
* zákon České národní rady č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků
* zákon České národní rady č. 338/92 Sb., o dani z nemovitostí
* zákon České národní rady č. 368/92 Sb., o správních poplatcích
* zákon České národní rady č. 40/93 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
* zákon České národní rady č. 41/93 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/93 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
* vyhláška ministerstva financí České republiky č. 176/93Sb.o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* zákon Parlamentu České republiky č. 111/94 Sb., o silniční dopravě
* zákon Parlamentu České republiky č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek
* zákon Parlamentu České republiky č. 222/94 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
* nařízení vlády České republiky č. 262/94 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
* zákon Parlamentu České republiky č. 269/94 Sb., o Rejstříku trestů
* zákon Parlamentu České republiky č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
* zákon Parlamentu České republiky č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích
* vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
* zákon Parlamentu České republiky č. 125/97 Sb., o odpadech
* zákon Parlamentu České republiky č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon Parlamentu České republiky č. 166/99Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů.

Tyto předpisy, jakož i nejdůležitější vnitřní předpisy OÚ:

* zásady pro postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů na OÚ
* organizační řád a směrnice k aplikaci zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu Týnišťko.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

V Týnišťku dne 5.1.2002
Za správnost: Zastupitelstvo